ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
Фізична особа-підприємець Некуш Олег Юрійович (далі – "Виконавець"), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – "Договір") на нижчевикладених умовах:
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України).
1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти є факт натискання на посилання "Сплатити" або "Записатися" або "Забронювати" або інше посилання яке є на сайті: https://fotorabbit.kiev.ua//.
1.3. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1.Предметом договору є надання Виконавцем освітніх послуг, спрямованих на оволодіння Замовником знаннями і навичками, зазначених в програмі підготовки, які опубліковані на сайті і оплачуються Замовником на умовах цього Договору.
2.2. Замовником за цим Договором є повнолітній, дієздатна особа, вказала персональні дані в заявці, заповненої на сайті або анкеті, заповненій в офісі і оплатила послугу навчання Виконавцю послуг..
ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
Виконавець зобов'язаний:
3.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику послуги, що є предметом цього Договору, належним чином, своєчасно, у повному обсязі.
3.1. Організувати і забезпечити належне якісне виконання послуг, передбачених в п. 2.1. цього Договору, відповідно до навчального плану і тарифом, обраним Замовником.
3.2. Для організації доступу до навчальних матеріалів і трансляціям Виконавець зобов'язується провести реєстрацію Замовника в обліковій системі Сайту, надати логін і пароль до Особистого кабінету (профілем).
3.3. Забезпечити Замовника всіма необхідними навчальними методичними матеріалами.
3.4. У разі відсутності доступу до навчальних матеріалів в зв'язку з технічними неполадками Сайту Виконавець зобов'язаний усунути неполадки або надати альтернативний доступ до навчальних матеріалів.
ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.5. Замовник надає достовірну інформацію при реєстрації на Сайті і підтримує цю інформацію в актуальному стані в особистому кабінеті (профілі).
3.6. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг у разі надання Замовником свідомо невірної (помилковою) інформації.
3.7. Замовник зобов'язаний належним чином виконувати завдання по підготовці до занять.
3.8. Замовник зобов'язаний строго дотримуватися інструкцій викладача при виконанні завдань.
ПРАВА ВИКОНАВЦЯ І ЗАМОВНИКА
4.1. Виконавець має право для надання послуг залучати третіх осіб, відповідаючи за їх дії.
4.2. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні нових послуг, якщо Замовник в період навчання допускав порушення, передбачені цивільним законодавством і цим договором, і дають Виконавцю право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору.
4.3. При навчанні за тарифами, що включають підтримку викладача, в разі нерозуміння пройденого матеріалу Замовник зобов'язаний попередити про це викладача зв'язавшись з адміністрацією школи по електронній пошті yr.fotostudio@gmail.com.
4.4. Замовник має право вимагати від Виконавця надання інформації:
• з питань, що стосуються організації і забезпечення належного виконання послуг, передбачених розділом 2 цього договору;
• з питань оцінки своїх знань і критерії цієї оцінки.
4.5. Виконавець має право негайно припинити надання освітніх послуг з поверненням коштів за оплачений навчання, в разі прояву з боку Замовника агресії або неповаги у ставленні.
4.6. Замовник має право один раз безкоштовно перевестися в наступну групу по обраному курсу, якщо в зв'язку з непередбаченими обставинами (з особистих причин або у зв'язку з неправильною оцінкою свого рівня підготовки) не може отримати послуги Виконавця в оплаченої групі. Різниця у вартості навчання в цих групах, Сторонами не враховується і не може служити підставою для вимоги виплати.
ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість послуг, надана Замовнику за цим Договором, становить загальну суму коштів, сплачених Замовником за послуги Виконавця.
5.2. Оплата здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів в національній валюті України (гривнях) на поточний рахунок Виконавця за допомогою виставлення рахунку на E-mail через Liqpay (до початку надання послуг).
5.3. Ціни кожного Курсу/онлайн курсу опубліковані на Сайті та сторінках відповідного Курсу.
5.4. Замовник проводить оплату послуг Виконавця до початку навчання в розмірі 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів Виконавцю на розрахунковий рахунок Виконавця.
5.5. Моментом оплати вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Для платежів, проведених через систему Liqpay, моментом оплати є прийняття Виконавцем в разі надходження платежу.
ПРОХОДЖЕННЯ ЗАНЯТЬ І ВІДНОВЛЕННЯ ПРОПУСКІВ
6.1. Замовник, який навчається за тарифами, що включають підтримку викладача, зобов'язаний виконувати всі домашні завдання. Сертифікат проходження курсу видається лише при виконанні всіх завдань курсу.
6.2. Пропущені заняття онлайн-трансляцій Замовник заповнює самостійно, переглядаючи відео-записи по інтернет-посиланням, надісланої йому на електронну пошту, вказану при реєстрації. Замовник зобов'язаний переглянути всі записи пропущених занять до початку наступної онлайн-трансляції, яку він буде відвідувати.
ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
7.1. Замовник зобов'язаний дотримуватися авторські права Виконавеця на всі матеріали курсу відповідно до Закону про авторські права.
7.2. Замовнику забороняється копіювати будь-які відео- або текстові матеріали. Виняток становлять навчальні файли, помічені як «Матеріали до заняття».
7.3. Замовнику заборонено використовувати отримані на заняттях у Виконавця навчальні матеріали в комерційних цілях, від свого імені, розміщувати у відкритому доступі, передавати третім особам.
7.4. Замовнику заборонено передавати третім особам логін і пароль доступу на Сайт. Виявлення факту доступу до матеріалів курсів третіх осіб є підставою для одностороннього розірвання Виконавцем договору без повернення грошових коштів.
7.5. Факт укладення цього Договору не розглядається Сторонами як конфіденційна інформація
7.6. Сторони зобов'язуються не розголошувати інформацію, отриману Сторонами в ході виконання своїх зобов'язань за цим Договором, за винятком випадків, коли Сторона зобов'язана надати таку інформацію відповідно до чинного законодавства, які можуть застосовуватися до Договору, або було отримано згоду на розголошення такої інформації.
7.7. Замовник дає Виконавцеві право на публікацію на сайті і соціальних мережах Виконавця робіт, виконаних в рамках навчальних завдань з метою ознайомлення третіх осіб з процесом навчання і в ході проведення рекламних акцій, з обов'язковою аттрібуціей Замовника. Для аттрібуціі будуть використані дані, зазначені Замовником при розміщенні замовлення на сайті.
7.8. Замовник має право заборонити Виконавцю публікацію навчальних робіт зазначених в п.7.7, сповістивши Виконавця електронним листом на адресу yr.fotostudio@gmail.com в довільній формі до передачі першої навчальної роботи Виконавцю.
СТРОК ДОГОВОРУ
8.1. Прийняттям даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.
8.2. Договір може бути припинений за взаємною згодою Сторін, про що Сторона-ініціатор зобов'язана повідомити іншу Сторону з викладенням мотивів такого припинення. Безпідставна відмова від Договору не допускається.
8.3. Припинення Договору в односторонньому порядку можливе з підстав та у випадках, прямо передбачених цим Договором або чинним в Україні законодавством.
8.4. Договір діє до повного виконання умов Договору.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.
9.2. Сторона, що не виконала чи неналежним чином виконала свої зобов'язання за Договором, зобов'язується відшкодувати спричинені іншій Стороні збитки.
9.3. За порушення строків оплати Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, на який нараховується пеня, від суми боргу за кожен день прострочення в оплаті.
9.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожеж, інших стихійних лих, страйків, рішень органів влади та управління, які можуть настати після укладення цього Договору та унеможливити виконання будь-якою із Сторін Договору своїх обов'язків (форс-мажор). Про дію обставин форс-мажору Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону у найкоротший строк.
9.5. Усі можливі розбіжності та спори за цим Договором Сторони намагатимуться вирішувати шляхом переговорів.
9.6. У випадку недосягнення взаємної згоди спір передається на вирішення до господарського суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.
ІНШІ УМОВИ
10.1. Цей Договір є договором публічної оферти в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
10.2. Виконавець має право вносити зміни і доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на сторінці https://fotorabbit.kiev.ua/ в мережі Інтернет.
10.3. Виконавець може залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.
10.4. Нова редакція Договору вступає в силу з дня опублікування на сайті.
10.5. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.
10.6 У випадку якщо цей договір укладено від імені неповнолітньої особи її законним представником, цей законний представник в залежності від характеру і змісту зобов'язання виконує зобов'язання, покладені цим договором на Замовника і (або) забезпечує їх виконання неповнолітньою особою, від імені якого він уклав договір.
10.7. Для забезпечення безпеки і збереження майна під час навчання може здійснюватися відеоспостереження при офлайн курсах.
10.8. Для демонстрації процесу або результатів навчання Замовник дає згоду на фотозйомку з його участю і публікацію таких фотоматеріалів в мережі інтернет.
10.8 Укладаючи цей договір Замовник підтверджує, що йому надана і зрозуміла вся інформація, що стосується надання послуг за цим Договором
РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець: ФОП Некуш Олег Юрійович
Код отримувача: 3174515178
Рахунок в форматі відповідно до стандарту IBAN: UA443052990000026009030122747
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Контактний телефон: +38 (067) 501 85 15
Дякую що перечитали повністю:)
Made on
Tilda